Reformat el Codi Civil per eliminar les discriminacions per als testadors amb discapacitat visual i auditiva

Reformat el Codi Civil per eliminar les discriminacions per als testadors amb discapacitat visual i auditiva

El Parlament elimina les discriminacions per als testadors amb discapacitat visual i auditiva.

Amb la reforma del Codi civil, aprovada per unanimitat a la cambra catalana, les persones amb discapacitat sensorial podran fer testament sense testimonis

En el nou text normatiu també substitueix els termes “cec” i “sord” per “discapacitat sensorial”

El Parlament de Catalunya ha aprovat la reforma del Codi civil de Catalunya que elimina les discriminacions per als testadors amb discapacitat visual i auditiva. Abans d’aquesta modificació legislativa, els discapacitats sensorials no podien atorgar testament amb plena privacitat perquè la llei els obligava a aportar dos testimonis. A més, tampoc els permetia ser testimonis en un testament, llevat que fossin capaços d’escriure.

De la protecció a la discriminació

Les restriccions tenien per objectiu protegir les persones amb discapacitat sensorial de possibles fraus i d’abusos de tercers, però aquesta protecció suposava una discriminació que, a més, vulnerava la intimitat dels testadors.

Avui dia, l’evolució de les tecnologies i dels instruments a l’abast de les persones amb discapacitat auditiva i visual ha deixat l’anterior redactat de la Llei obsolet. Així, la utilització dels programes lectors de pantalla, els dispositius de línia Braille per a ordinador o l’ús de la llengua de signes permeten superar les mancances sensorials i proporcionen una fiabilitat i una seguretat jurídica equivalents a la de qualsevol persona sense discapacitat.

La reforma incorpora més sensibilitat en el llenguatge i suprimeix les expressions recollides en el Codi civil de Catalunya que identifiquen les persones com a sordes, cegues o mudes. Amb la substitució d’aquests termes per “persones amb discapacitat sensorial, visual o auditiva”, el Codi civil contribueix a la lluita contra l’estigmatització de les persones amb algun tipus de discapacitat.

Amb aquest canvi normatiu, el Departament de Justícia atén tant la reivindicació de les persones amb discapacitat sensorial com una resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el febrer de 2017, que va instar el Govern a impulsar els canvis legislatius necessaris per eliminar aquestes discriminacions.

Un Codi civil adaptat als temps i al servei de les persones

Són quatre els articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions que s’han modificat. D’aquesta manera, s’alinea amb la Convenció de les Nacions Unides de 2006 de Nova York en matèria de drets de les persones amb discapacitat i amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea .

El febrer de 2017, el Parlament va aprovar la Llei del llibre sisè, que deixava pràcticament completada la regulació catalana del dret civil. Des d’aleshores, Catalunya disposa d’un cos legal que regula la gran majoria dels aspectes propis de l’àmbit privat de les persones físiques i jurídiques. El Codi civil català és norma d’aplicació principal i converteix el Codi civil espanyol en una norma d’aplicació subsidiària a Catalunya.

Per a qualsevol consulta relacionada amb el Dret civil, successions, testaments, capacitats o herències contacti amb MARTÍNEZ SAURI ADVOCATS A MATARÓ

Fuente: lavanguardia.com

Summary
Reformat el Codi Civil per eliminar les discriminacions per als testadors amb discapacitat visual i auditiva
Article Name
Reformat el Codi Civil per eliminar les discriminacions per als testadors amb discapacitat visual i auditiva
Description
Amb la reforma de el Codi Civil, aprovada per unanimitat a la cambra catalana, les persones amb discapacitat sensorial podran fer testament sense testimonis
Author
Publisher Name
MARTINEZ SAURÍ ADVOCATS
Publisher Logo

Related posts