Mesures relatives a lloguers adoptades en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març

Mesures relatives a lloguers adoptades en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març

Mesures relatives a lloguers adoptades en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març.

Les mesures adoptades només afecten a arrendaments d’HABITATGE HABITUAL. Per tant, NO AFECTEN NI A LOCALS DE NEGOCI NI A SEGONES RESIDÈNCIES.

Per poder tenir accés a aquestes mesures, l’arrendatari ha de trobar-se en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19.

QUI ES CONSIDERA PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT?
Es considera persones en situació de vulnerabilitat econòmica derivada del COVID-19 als que reuneixin, simultàniament, els requisits següents:

a) Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos, no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM), és a dir, 1.613,52 euros.

ii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar (53,78 euros). L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM (80,67 euros) per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.

iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

v. En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a l’33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior a l’65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l’IPREM.

b) Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import de el cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris , tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari.

S’entendrà per unitat familiar la composta per la persona que deu la renda arrendatícia, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela , guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.

3. No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a l’efecte d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya. Es considera que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió per causa de mort sense testament. S’exceptua d’aquest requisit també als que, sent titulars d’un habitatge, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

MESURES PER ALS LLOGATERS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT:

A.- Suspensió de l’acte de llançament en desnonaments, per un termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret Llei (1 d’abril de 2020).

Es requereix que la persona a desnonar li sigui impossible trobar alternativa habitacional per si i per a les persones que convisqui.

La persona afectada ha de sol·licitar al Jutjat i acreditar que es troba en alguna de les situacions de vulnerabilitat abans descrites.

El lletrat de l’administració de justícia requerirà als serveis socials perquè informin del termini estrictament necessari per trobar nou habitatge, que no podrà excedir de l’1 d’octubre de 2020.

Si l’arrendador també es trobés en situació de vulnerabilitat, aquesta circumstància haurà de ser tinguda en compte pels serveis socials per concretar el termini necessari.

B.- Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.
Els contractes la durada o pròrroga expirin entre el dia 1 d’abril de 2020 i els dos mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma, s’aplicarà, a sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. S’entén que els sis mesos seran a partir del dia en què expiri el contracte o la seva pròrroga.

MORATÒRIA DEL DEUTE ARRENDATICI

Aquí convé distingir segons l’arrendador sigui gran tenidor i empresa o entitat pública d’habitatge o no ho sigui.

Serà GRAN TENIDOR la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

No seran grans tenidors els arrendadors restants

DRETS DE L’ARRENDATARI VULNERABLE EN CAS DE TENIR CONTRACTE AMB UN GRAN TENIDOR

L’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre les dues parts.

L’arrendador, en el termini de set dies laborables, pot optar entre les següents alternatives:

a) Reducció de el 50% de la renda durant un màxim de quatre mesos.
Una reducció de l’50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.

b) Moratòria en el pagament de la renda per un màxim de quatre mesos, l’import serà prorratejat entre la resta de el període contractual o un màxim de tres anys.
La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern ia les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. La dita renda s’ajornarà, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes durant al menys tres anys, que es compten a partir de el moment en què se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les pròrrogues. La persona arrendatària no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

La persona arrendatària podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament previst en el Reial Decret Llei, aixecant-se la moratòria en el pagament de la renda arrendatícia regulada i el consegüent fraccionament de les quotes preestablert, en la primera mensualitat de renda en la qual dita finançament estigui a disposició de la persona obligada al seu pagament.

DRETS DE L’ARRENDATARI VULNERABLE EN CAS DE TENIR CONTRACTE AMB UN NO GRAN TENIDOR

En aquest cas, l’arrendatari pot sol·licitar a l’arrendador l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, amb condonació total o parcial.

L’arrendador ha de respondre en el termini de set dies laborables quines condicions accepta o quines alternatives planteja.

L’arrendador no està obligat a acceptar cap mesura i, si no s’arriba a cap acord, l’arrendatari pot accedir a el programa d’ajudes transitòries a què es feia abans referència.

ACREDITACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES DE VULNERABILITAT

Seran necessaris els següents documents:

a) En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual:

i. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

ii. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

iii. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el que preveu el Reial decret llei.

Si el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits en les lletra a) a d) de l’apartat anterior, podrà substituir-mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID- 19, que li impedeixen aquesta aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per l’aportació dels documents que no hagués facilitat.

CARÀCTER FINALISTA I QUANTIA DE LES AJUDES
Els ajuts transitòries de finançament seran finalistes, havent de dedicar-se a el pagament de la renda de l’arrendament d’habitatge i podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda.

La quantia d’aquest ajut serà de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda arrendatícia o, si escau, de fins al 100% del principal i interessos el préstec que s’hagi subscrit amb el qual s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

Summary
Mesures relatives a lloguers adoptades en el Reial Decret Llei 11/2020
Article Name
Mesures relatives a lloguers adoptades en el Reial Decret Llei 11/2020
Description
Mesures relatives a lloguers adoptades en el Reial Decret Llei 11/2020
Author
Publisher Name
MARTÍNEZ SAURI ADVOCATS
Publisher Logo

Related posts