Coneixes el nou calendari fiscal i les mesures urgents en matèria tributària?

Coneixes el nou calendari fiscal i les mesures urgents en matèria tributària?

Publicat el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, que inclou un nou calendari fiscal

Avui s’ha publicat el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària (DOGC 8152, d’11.06.2020). Les mesures incloses en el Decret  llei en complementen i concreten d’altres ja adoptades amb anterioritat i que afecten el pagament dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya.

D’una banda, es modifica l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i s’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos que recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma —inicialment previst per al 21 de juny— fins al 30 de juny del 2020; i, de l’altra, es fixa el calendari per presentar les autoliquidacions dels diferents tributs, que s’ha vist afectat per l’aprovació de l’estat alarma i la suspensió temporal dels terminis de pagament.

L’objectiu d’ambdues mesures és dotar de seguretat jurídica el contribuent a l’hora de fer front novament a les seves obligacions tributàries, un cop superades les mesures excepcionals amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. 

Nou calendari tributari

D’acord amb el nou Decret llei aprovat, el termini de presentació i ingrés d’autoliquidacions dels diferents tributs es fixa de la manera següent:

1. Impost sobre les estades en establiments turístics. S’ajorna de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquests tipus establiments, previstes a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. També s’ajorna fins a l’1 de gener del 2021 l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona que, si escau, aprovi l’Ajuntament.

2.Impost sobre els habitatges buits. El termini corresponent a l’any 2019 finalitza el 7 de juliol del 2020.

3. Gravamen de protecció civil. El termini corresponent a l’exercici 2019 finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia hàbil immediatament posterior.

4. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria. L’import corresponent a l’exercici 2019 s’ha de liquidar en el període comprès entre l’1 i el 20 de juliol del 2020.

5. Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. El pagament corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiu entre l’1 i el 31 de juliol del 2020.

6. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. S’estableixen dos supòsits: en primer lloc, per als fets imposables meritats després del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol, i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa. En segon lloc, per als fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020 (quan es va decretar l’estat d’alarma), el termini també s’inicia l’1 de juliol, i el contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents d’exhaurir a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

7. Impost de successions i donacions. Pel que fa a les donacions, també es té en compte quan va tenir lloc el fet imposable meritat. En concret, si aquest va succeir abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent d’exhaurir —en data 14 de març—, d’acord amb la normativa del mateix impost. I per a aquells fets que es van produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.

En la modalitat de successions, per a aquells fets imposables meritats abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini establert per la normativa (6 mesos) de l’impost en aquesta data, més els dos mesos addicionals que va acordar el Govern en el Decret llei 11/2020, de 7 d’abril. Pel que fa a la resta de supòsits, meritats amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’impost i també comença a partir de l’1 de juliol.

8. Tributs sobre el joc. Pel que fa al tribut que grava el joc del bingo, els propietaris d’aquests establiments hauran de presentar l’autoliquidació pels cartrons subministrats durant els mesos de febrer, març i abril, entre l’1 i el 15 de juliol.

En el cas de les màquines recreatives i d’atzar, l’autoliquidació corresponent al primer trimestre finalitza el 7 de juliol, i la del segon trimestre, entre l’1 i el 20 de setembre o el primer dia hàbil posterior a aquesta data.

Finalment, en el tribut que grava els jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 s’haurà d’efectuar entre l’1 i el 20 de juliol. 

Altres mesures en matèria fiscal

El nou decret també incorpora altres mesures que en modifiquen o concreten d’altres ja aprovades anteriorment pel Govern. Per exemple, es modifica l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 5/2020, que afecta l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i s’especifica que l’autoliquidació del tribut i els pagaments fraccionats s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la pàgina web de l’ATC, mentre que l’ingrés es pot realitzar a través d’algunes de les entitats col·laboradores.

Així mateix, s’estableixen les regles d’adequació previstes a l’article 5 de la Llei 11/2020, de 7 d’abril, de la taxa fiscal sobre els jocs que grava la tinença i explotació de les màquines recreatives i d’atzar, per tal d’adaptar-la a l’activitat econòmica de les mateixes com a conseqüència de l’estat d’alarma.

Finalment, el text posposa el termini per a la publicació de la llista de deutors tributaris amb l’ATC en data 31 de desembre del 2019, que passa d’aquest mes de juny al proper 21 de setembre del 2020.

Aquest Decret llei s’estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals i una disposició final i entra en vigor avui, dia de la seva publicació al DOGC.

No dubtis en consultar-nos per qualsevol aclaració al respecte. MARTÍNEZ SAURÍ ADVOCATS despatx professional fundat l’any 1953. CONTACTE AMB NOSALTRES!

Font: gencat.cat

Summary
Nou calendari fiscal i les mesures urgents en matèria tributària
Article Name
Nou calendari fiscal i les mesures urgents en matèria tributària
Description
Publicat el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, que inclou un nou calendari fiscal
Author
Publisher Name
MARTÍNEZ SAURI ADVOCATS
Publisher Logo

Related posts