Breu resum de les mesures tributàries aprovades per raó del Coronavirus

Breu resum de les mesures tributàries aprovades per raó del Coronavirus

I.- NOVES MESURES APROVADES PEL DECRET-LLEI 14/2020, DE 14 ABRIL, PUBLICAT AVUI:

PRÒRROGA D’UN MES EN LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS D’IMPOSTOS ESTATALS, FINS AL 20 DE MAIG

En el seu article únic, el RDL 14/20 estableix l’extensió del termini per a la presentació i l’ingrés de les declaracions i autoliquidacions. La norma no especifica concretament a quines declaracions i autoliquidacions es refereix, amb la qual cosa cal entendre que queden ajornades TOTES les que no siguin expressament objecte d’excepció, i per tant, les declaracions corresponents a IVA, IRPF i IRPF No Residents, entre d’altres.

Tal com diu el text, “en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019 el venciment de les quals es produeixi a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i fins al dia 20 de maig de 2020 s’estendran fins a aquesta data. En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.

Això no és d’aplicació als obligats tributaris que hagin superat els 600.000 euros d’operacions l’any 2019

Tampoc no és aplicable als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis, ni als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d’operacions. Tampoc no és aplicable en relació amb la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) núm 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el codi duaner de la Unió i / o per la seva normativa de desenvolupament.

En síntesi, les liquidacions trimestrals d’IVA, els pagaments fraccionats IRPF i ingrés de retencions IRPF (i els equivalents per a no residents), que haguessin de ser declarats o ingressats fins al dia 20 d’abril, es prorroga la seva presentació fins al dia 20 de maig. Les que ja hagin estat presentades i domiciliades, el pagament cobrament es farà el dia 20 de maig.

II.- RECORDATORI DE MESURES JA EXISTENTS

AMPLIACIÓ DE TERMINIS DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS I DE TERMINIS DE GESTIÓ FINS AL 30 D’ABRIL.

De conformitat amb el Reial Decret-Llei 8/2020, els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels acords  d’ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligències d’embargament, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020.

I per tots els que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen fins el 20 de maig de 2020.

Enllaç a la pàgina web de l’AEAT d’aclariments sobre aquesta qüestió, molt completa i interessant:

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/FaqRefundidas.pdf

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Article 14. Reial Decret-Llei 7/2020 de 12 de març

S’estableixen ajornaments de l’ingrés del deute tributari corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions del termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor del present reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits exigibles als quals es refereix l’article 82.2.a) de la Llei anterior.

REQUISITS

El deutor persona física o entitat ha de tenir un volum d’operacions (facturació) no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019

CONDICIONS D’AJORNAMENT: Termini de 6 mesos

No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

PROCEDIMENT:

Adjuntem enllaç de l’Agència Tributària a on indica el procés a seguir per demanar aplaçament d’impostos:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml

Com sempre a la seva disposició. Contacti amb nosaltres per qualsevol informació al respecte

Summary
Breu resum de les mesures tributàries aprovades per raó del Coronavirus
Article Name
Breu resum de les mesures tributàries aprovades per raó del Coronavirus
Description
Breu resum de les mesures tributàries aprovades per raó del Coronavirus
Author
Publisher Name
MARTÍNEZ SAURÍ ADVOCATS
Publisher Logo

Related posts