La nova i senzilla Redempció de Censos

La nova i senzilla Redempció de Censos

De vegades, quan per alguna qüestió cal consultar l’estat d’una finca al Registre de la Propietat, ens trobem amb finques gravades amb censos constituïts més de cent anys enrere i que suposen una càrrega sobre la finca. Molts propietaris ni se’n recorden de tenir la finca subjecta a un cens, però la seva cancel·lació pot esdevenir urgent si es vol transmetre l’immoble o tramitar una hipoteca sobre la finca. En cas de voler-la hipotecar, els bancs solen resistir-se a acceptar la finca com a garantia i, si es vol vendre, segons quina mena de cens pot generar un dret de retracte per al titular del cens o meritar el pagament de quantitats importants.

El cens, ras i curt, era el que podríem anomenar la “hipoteca dels segles passats”. Simplificant molt, quan algú tenia interès en adquirir un immoble, normalment un solar, acostumava a convenir amb el propietari la seva transmissió mitjançant la constitució d’un cens. Això comportava que l’adquirent –censatari—havia de pagar anualment una pensió al transmitent –censalista– i, segons el cens, haver de pagar també un percentatge del preu al titular del cens o arriscar-se a què  el censalista exercís el retracte.

Des de fa moltes dècades la tendència ha estat la d’anar eliminant els censos del Registre de la Propietat. A començaments dels noranta, es va decretar la supressió dels censos que gravessin diverses finques i es va obligar els censalistes que volguessin conservar els seus censos a acreditar-ne la vigència al Registre de la Propietat.

La Llei i els pactes també havien anat permetent la redempció dels censos, però, a manca d’acord entre censatari i censalista, era un procediment llarg i complicat i sotmès a una casuística complexa.

Recentment, però, la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, va afegir una nova disposició transitòria al Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, que permet, des d’ara, una redempció senzilla –i barata—dels censos encara existents i constituïts abans del 1990.

Segons la nova regulació, el cens es podrà redimir notarialment, a instància del censatari (el propietari de la finca gravada), mitjançant la consignació de l’1 o del 2% del valor cadastral (segons els casos) i la notificació d’aquesta consignació al censalista o persona propietària del cens, en l’adreça que resulti de la inscripció de la seva titularitat al Registre de la Propietat.

La disposició és molt nova i encara són poques les escriptures de redempció que s’han tramitat amb la nova regulació legal, però, en qualsevol cas, el canvi normatiu ha de permetre una redempció ràpida i senzilla i la consegüent eliminació d’unes càrregues generalment obsoletes que havien provocat més d’un ensurt.

Si la vostra finca es troba gravada amb un cens, sigui de la classe que sigui, ens teniu a la vostra disposició.

 

ADVOCATS EXPERTS EN DRET IMMOBILIARI

CONTACTA’NS

Summary
La nova i senzilla Redempció de Censos
Article Name
La nova i senzilla Redempció de Censos
Description
De vegades, quan per qualsevol motiu cal consultar l'estat d'una finca al Registre de la Propietat, ens trobem amb finques gravades amb censos constituïts fa més de cent anys.
Author
Publisher Name
Advocats Martínez Saurí a Mataró
Publisher Logo

Related posts