El nou impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles

El nou impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles

Aquest dia 15 de setembre s’ha iniciat el període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un impost que ha entrat en vigor d’una manera poc coneguda. El fet d’estar subjectes a l’impost dependrà de la quantitat d’emissions que produeixi el vehicle.

Aquest impost és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya i té caràcter finalista, és a dir, el seu import es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

En aquests dies s’haurien de començar a rebre les notificacions per al pagament, però des del dia 1 es pot consultar el padró a la pàgina de l’Agència Tributària de Catalunya, a la següent adreça https://seu1.atc.gencat.cat/srcatcstorefront/ca/IEDC/acces simplement amb el número de DNI del titular i la matrícula del vehicle. Amb aquesta consulta es podrà saber si estem obligats a pagar l’impost i, fins i tot, es podrà procedir al seu pagament.

Quines emissions hi estan subjectes?

Les emissions gravades són les corresponents als següents vehicles:

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).

b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:

– Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.

– Els vehicles proveïts de permisos temporals.

No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en el Registre de vehicles per l’antiguitat del model, puguin ésser autoritzats a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades a vehicles d’aquesta naturalesa.

Els vehicles que no generen emissions de diòxid de carboni, com és el cas dels vehicles 100% elèctrics, no estan subjectes a l’impost.

Resten exempts de l’impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i dels ens locals exempts de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

b) Els vehicles amb matrícula del cos diplomàtic o d’oficina consultar i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.

c) Els vehicles amb matrícula d’organització internacional i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.

d) Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en tractats o convenis internacionals.

e) Els vehicles incorporats en els registres públics corresponents amb els codis de classificació per criteri d’utilització número 43 (ambulància), 44 (servei mèdic) i 45 (funerari) de l’annex II del Reglament general de vehicles.

f) Els vehicles incorporats en els registres públics corresponents amb el codi de classificació per criteri d’utilització número 01 (persones de mobilitat reduïda) de l’annex II del Reglament general de vehicles, amb el benentès que els subjectes beneficiaris d’aquesta exempció no en poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament.

Els vehicles generaran una base imposable segons les emissions oficials de diòxid de carboni que consten en el certificat expedit pel fabricant o l’importador del vehicle, amb uns límits mínims i màxims, de manera que si no s’arriba al límit mínim, no es meritarà l’impost.

– En el cas dels vehicles de categoria M1 i N1, el càlcul de les emissions té un límit mínim de 35 gCO2/km, i màxim de 499 gCO2/km.

– En el cas dels vehicles de les categories L3e, L4e, L5e i L7e, el càlcul de les emissions té un límit mínim de 25 gCO2/km, i màxim de 249 gCO2/km.

Les emissions oficials de diòxid de carboni s’acrediten per mitjà d’un certificat expedit a aquest efecte pel fabricant o l’importador del vehicle, llevat que aquestes emissions constin en la targeta d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial.

Summary
El nou impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles
Article Name
El nou impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles
Description
El nou impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles
Author
Publisher Name
MARTÍNEZ SAURÍ ADVOCATS
Publisher Logo

Related posts